Lập trình kiểm tra số có thuộc dãy Fibonaci trong Scratch

Dãy Fibonaci là dãy số có dạng: 1; 1; 2; 3; 5; 8; … (Số sau bằng tổng hai số liền trước nó, trừ hai số 1 đầu tiên)

Bài toán: Em hãy lập trình trong Scratch để người dùng nhập vào một số tự nhiên n

  • Nếu ấn phím 1 thì hiện dãy gồm các số fibonaci không vượt quá n
  • Nếu ấn phím 2 thì hiển thị n có thuộc dãy fibo không và nếu thuộc thì n là số thứ mấy trong dãy

Xem video hướng dẫn kiểm tra số có thuộc dãy Fibonaci trong Scratch

 

 

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *